Skip to content

Cwestiynau Cyffredin

Rydym wedi dechrau gweithredu ein cynllun ar gyfer ail-agor yn raddol, ac mae drysau’r Ganolfan ar agor erbyn hyn yn ystod oriau’r Swyddfa Docynnau.

Cofiwch fod angen inni lynu wrth ganllawiau Llywodraeth Cymru, a all fod yn newidiol yn senario bythol newidiol y pandemig.

Daliwch i ddarllen ein gwefan a’n tudalennau ni ar y cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd i weld yr wybodaeth ddiweddaraf.

O'r 15ed o Dachwedd, mae’r Swyddfa Docynnau ar agor erbyn hyn i ateb ymholiadau yn y cnawd a dros y ffôn (01792 863722) o 10.30yb tan 2.45yp ac o 6.15yp tan 8yh, Llun- Gwener.

On Wednesdays’ we’ll be open from 11.30am.

Os na allwch ddod trwodd atom o fewn yr oriau hyn gallwch bob amser adael neges neu anfon e-bost atom yn pontardawe.boxoffice@npt.gov.uk.

In either case, we will get back to you as soon as we can.

Yes, although please be aware that our doors may not always be open outside of Box Office hours.

Nid ydym yn mynnu eich bod yn cadw pellter cymdeithasol bellach, ond mae nifer o bwyntiau diheintio dwylo o gwmpas yr adeilad.

Carem ofyn i ymwelwyr ddal i ofalu am ddiogelwch y staff a chwsmeriaid eraill.

Os yw’n well gyda chi eistedd ar wahân i gwsmeriaid eraill yn y Ganolfan, cysylltwch â staff y Swyddfa Docynnau a fydd yn gwneud eu gorau glas i’ch cynorthwyo yn hyn o beth.

From the 28th of February 2022 masks will no longer be required when entering the venue or whilst attending events.

In addition, from the 18th of February 2022 vaccine passes will no longer be required when attending ticketed events.

If you are displaying any symptoms however, we would ask that you to refrain from attending the venue.

Please contact the box office for ticket deferments or refund requests in relation to Covid illnesses.

Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau trwy unrhyw un o’r cyfryngau uchod, ac fe ddeliwn ni â’ch ymholiad cyn gynted â phosibl.

Er ein bod ni wedi gwneud pob ymdrech bosibl i gysylltu â’n cwsmeriaid i gyd ynghylch sioeau sydd wedi cael eu gohirio neu eu canslo, mae’n bosibl ein bod ni wedi methu â chysylltu â phob un oherwydd nifer yr ad-daliadau yr oedd rhaid inni eu prosesu.

Os mai dyna’ch achos chi, carem ofyn ichi fod yn amyneddgar gyda ni.

Y bwriad ar hyn o bryd yw canlyn arni gyda phob sioe sy’n cael ei hysbysebu ar ein gwefan. Mae’n bosibl serch hynny y bydd dyddiadau, amserau a niferoedd cynulleidfa’n gorfod cael eu newid.

Cofiwch er gwaethaf popeth y gallwch chi ddal i brynu tocynnau gyda phob hyder, gan wybod bod ad-daliad ar gael ar docynnau i bob sioe sydd wedi cael ei had-drefnu.

Roedd cynulleidfa lai niferus wedi cael ei gosod ar gyfer rhai digwyddiadau yn unol â’r canllawiau ynghylch cadw pellter cymdeithasol, gan ein bod ni wedi trefnu iddynt fynd ymlaen onid oedd rhaid inni ddychwelyd at gyfyngiadau’r cyfnod clo.

Ar hyn o bryd caniateir cynulleidfa lawn mewn digwyddiadau, ac o ganlyniad ni fydd angen gosod protocolau cadw pellter cymdeithasol ar gyfer y rhan fwyaf o’n sioeau ni.

Cofiwch y gall hyn oll newid eto os bydd yr amgylchiadau’n galw amdano.

Ydy, ar hyn o bryd mae ein sinema’n dangos ffilmiau; gallwch weld pa rai ar ein tudalen Beth Sydd Ymlaen yma.

Oherwydd y sefyllfa barhaus, mae’n bosibl y bydd oedi wrth inni bostio tocynnau i’n cwsmeriaid ni.

Rydyn ni’n sefydlu system dros dro i sicrhau y bydd tocynnau’n cael eu postio allan unwaith yr wythnos.

Os ydych chi’n aros am docynnau trwy’r post ac yn teimlo bod amser hir wedi mynd heibio ers ichi eu harchebu, cysylltwch â ni ac fe wnawn ni ein gorau glas i ymchwilio i hyn.

Concession tickets are for those over the ages of 60 and below 16, unless stated otherwise.

In addition, unwaged individuals may also purchase concessionary tickets.

Please note, that not all shows will have Concessionary prices available.


Cwestiynau Cyffredin Ymwelwyr

Mae sawl maes parcio yn agos i’r Ganolfan. Mae yna un ar Stryd Herbert i’r dde o’r Ganolfan, ac mae un arall y tu draw i’r danffordd gyferbyn â hi. Codir tâl yn y meysydd parcio hyn cyn 6.00yh. gadewch ddigon o amser i gael lle i barcio cyn digwyddiadau poblogaidd. Byddwch yn ystyrgar tuag at y prewsylwyr a busnesau yn yr ardal wrth barcio.

Cewch, mae hawl gyda chi fynd â diodydd i mewn gyda chi. Fe ddarperir gwydrau plastig.

Mae sawl tŷ bwyta Indiaidd yn agos i’r Ganolfan. Mae’r Tamarind yn cynnig gostygiad o 10% ar brydau bwyd (Llun – Iau) cyn ac ar ôl sioeau; mae hyn yn ddilys ar ddyddiad eich tocyn. Mae nifer o dafarnau yn yr ardal yn gweini prydau bwyd hefyd.

Ym marn llawer o bobl, y seddau gorau yw’r rhai lan llofft yn y Cylch, yn wynebu’r llwyfan. Does dim rhywyddfynediad i’r Cylch ar gyfer pobl anabl. Mae’r holl seddau lawr y grisiau’n wynebu’r llwyfan yn ogystal. Mae gan y seddau ar ochrau’r Cylch olwg gyfyngedig. Os ydych chi’n ansicr galwch y Swyddfa Docynnau, sy’n gallu eich cynghori am hyn.

Mae lifft ar gael i gyrraedd y stiwdio dawnsio ac Oriel Lliw. Yn anffodus, does dim lifft i fyny i Gylch y theatr.

Mae’r bar ar agor bob amser cyn sioeau ac yn ystod yr egwyl. Ar nosweithiau prysur fe fydd y bar yn aros ar agor tan ddiwedd y digwyddiad. Mae bar â stoc da o ddiodydd alcoholig ac ysgafn a detholiad o fyrbrydau gyda ni. Yn ogystal mae’r bar yn gweini te a choffi, ond nid yw’r rhain ar gael bob amser ar nosweithiau prysur. Os yw’r bar ar gau, holwch aelod o’r staff neu rywun yn y Swyddfa Docynnau a byddant yn hapus i’ch helpu.

Sefydlwyd yr ardoll o 10% ar docynnau ar 1af Ebrill 2015 fel modd o’n cynorthwyo ni i ddarparu system archebu tocynnau safonol ac i aros yn gynaliadwy. Ychwanegir yr ardoll yma at bris ein tocynnau i gyd. I gael rhagor o fanylion darllenwch yr Amodau a Thelerau ar y wefan hon.  Our ticket levy will be going up to 10% from Jan 1st 2018 all bookings before this date remain at 10%
Y bwriad yw sicrhau y gallwn ni barhau i ddarparu profiadau safonol ar gyfer ein cwsmeriaid tra’n aros yn gynaliadwy yn y dyfodol.

Mae toiledau ar bob lefel o’r adeilad. Mae toiledau y tu allan i’r brif theatr, ar y llawr isaf a lan llofft. Mae toiled hygyrch arall yn y coridor wrth ichi ddod i mewn i’r adeilad. Mae toiledau lan llofft hefyd gyferbyn â’r stiwdio dawnsio, ac ar y llawr uchaf ger Oriel Lliw.

Mae rhwyddfynediad i’r adeilad ar gyfer cadeiriau olwyn a phramiau. Mae’r llawr isaf yn hollol hygyrch. Os bydd angen lle i gadair olwyn arnoch chi, rhowch wybod i’r Swyddfa Docynnau wrth archebu eich tocynnau. Nid ydym yn gadael pramiau na bygis i mewn i’r theatr ar gyfer digwyddiadau, ond gofynnwch i aelod o’r staff esbonio ichi ymhle gellir eu storio’n ddiogel yn ystod sioeau.

Cewch chi ddod i gasglu eich tocynnau o’r Swyddfa Docynnau pan fydd ar agor, rhwng 1.30yp ac 8.00yh. Cewch chi eu casglu hefyd ar ddiwrnod y sioe. Gallwn ni eu postio ichi am dâl o £1.

Dangosir hyd y gwahanol ddigwyddiadau ar ein gwefan. Mae trefnu egwyl neu beidio yn dibynnu ar hyd pob sioe.

Rhoddir manylion unrhyw wybodaeth neu gymorth ar y wefan; neu, os ydyn ni’n gwybod ymlaen llaw bydd y manylion yn ymddangos yn ein taflen ddigwyddiadau.

Rydym yn perthyn i Gynllun Hynt sydd ar waith yn genedlaethol mewn canolfannau adloniant ledled Cymru. Mae hyn yn golygu y gall eich gofalwr(aig) ddod i ddigwyddiadau yn rhad ac am ddim. Bydd raid ichi gysylltu ag http://www.hynt.co.uk/en/join/become-a-member/  i weld a ydych chi’n gymwys i ymuno â’r cynllun.

We do offer exchanges within an event but we’re unable to swap them to another show. Please contact our box office for more information.

Na chewch; nid ydym yn cynnig ad-daliad ar docynnau.

Cewch archebu tocyn ymlaen llaw i’w gadw am hyd at saith diwrnod.

Os oes seddau eraill ar gael gofynnwch i aelod o’n staff, a fydd yn hapus i’ch helpu i symud i sedd arall.

Nid oes angen tocyn i blant dan 18 mis oed, heblaw yn achos sioeau penodol ar gyfer babanod a phlant bach.

Os ydych chi’n gwybod rhif sedd eich ffrind, rhowch wybod i’r Swyddfa Docynnau wrth archebu eich tocyn. Byddant yn gwirio a oes seddau rhydd gerllaw. Ni allwn roi gwybodaeth fel arall ynghylch pobl eraill sydd wedi prynu tocynnau.

Ydy, mae’r theatr a’n stafelloedd ni i gyd ar gael i’w llogi. Cysylltwch â’r rheolwr gweithrediadau Meirion Gittins i ddysgu rhagor am sut i drefnu hyn.  m.h.gittins@npt.gov.uk

We welcome all feedback on any shows or your experiences on visiting Pontardawe Arts Centre.  You can email us at pontardawe.boxoffice@npt.gov.uk  or tell us what you think on our contact us page on the website.  You can always leave a review for us on our facebook page https://www.facebook.com/PontardaweArtsCentre/

Our box office is open from 10.30am until 2.45pm and 6.30pm until 8pm Monday to Friday (From 11.30am on Wednesday’s).  We are also open for an hour before any show.  You can always book for any show online.

Cewch ebostio unrhyw gwestiynau a holiadau i: pontardawe.boxoffice@npt.gov.uk a byddwn yn eich helpu â phleser. Neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau yn ystod yr oriau agor a bydd rhywun yn eich helpu gydag unrhyw gwestiynau neu broblemau sydd gyda chi.

^
cyWelsh